شرايط پذيرش بيمار

  ویزیت اولیه
ویزیت اولیه بیمار حتما باید با مراجعه حضوری از طریق تعیین وقت قبلی صورت بگیرد که توسط مسئول مرکز صورت می گیرد و ضمن تشکیل پرونده در این جلسه تعداد جلسات لازم برای مراجعه ی هفتگی بیمار تعیین می شود .
جلسات ویزیت
ویزیت بیمار در هر جلسه ۴۰ دقیقه ای توسط درمانگر ویژه ی بیمار و به صورت انفرادی انجام می شود و در این مرکز درمانگر مستقیما و مستقلا با بیمار همراهی کرده و جلسات درمانی را هدایت می کند و در پایان هر جلسه ۵ دقیقه مشاوره لازم را با خانواده انجام می دهد.
اولین جلسه
در اولین جلسه مراجعه بیمار مورد ارزیابی قرار گرفته و فرم های ارزیابی استاندارد شده متناسب با مشکل مراجعه کننده تکمیل می گردد نا راهنمای مناسبی برای بررسی میزان پیشرقت بیمار در جلسات ارزیابی بعدی باشد که هر ۳ ماه یکبار برای بیمار انجام می شود.

ساعت کار مرکز

مرکز بهپویان همه روزه به جز روزهای پنجشنبه در دو شیفت صبح و عصر فعال می باشد و از ساعت ۸:۳۰ صبح لغایت ۸ شب در حال خدمت رسانی به بیماران مراجع می باشد.